PRIVACYVERKLARING
respecteert de privacy van haar klanten en website bezoekers in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de WFM Consultancy klanten geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de
mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de

huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
WFM Consultancy, gevestigd te Koudekerk aan den Rijn
Kvk-nummer: 69338817
Postbus 166, 2394 AN  Hazerswoude Rijndijk
 
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door WFM Consultancy informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u: Naam, e-mail en telefoonnummer.
 
Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
– Een betere dienstverlening naar u toe
– Het onderhouden van relaties met u
 
Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
 
Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn
persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar
te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via berny@wfm-consultancy.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.
Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van
de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de
autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een
uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder
de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien
u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: berny@wfm-consultancy.nl
Uw gegevens worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
 
Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 
Artikel 9 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot:

Berny Boer (berny@wfm-consultancy.nl)

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf tot nader order. 14 juli 2020

WFM Consultancy
Postbus 166
2394 AN Hazerswoude

@: info@WFM
M: +31 6 48 11 03 28